Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.woknsushi-koperwiek.nl

Met behulp van de Website wil Wok ‘n Sushi de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan Wok ‘n Sushi en informatie bieden  over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Wok ‘n Sushi. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Wok ‘n Sushi op de website www.woknsushi-koperwiek.nl gelden de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met Wok ‘n Sushi;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Wok ‘n Sushi op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Wok ‘n Sush, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Wok ‘n Sushi;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van Wok ‘n Sushi;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 Wok ‘n Sushi : de door u gekozen Wok ‘n Sushi  die de Bestelling uitvoert;

1.8 Wok ‘n Sushi: Wok ‘n Sushi, gevestigd aan de Reigerlaan 213a te Capelle aan den IJssel;

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Wok ‘n Sushi ;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, door Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.11 Website: de website www.woknsushi-koperwiek.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt Wok ‘n Sushi Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een Wok ‘n Sushi . Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. ophaaltijden zijn gelijk aan de openingstijden. De gebruikelijke openingstijden van de en staan vermeld op de Website.  Wok ‘n Sushi staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een . Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de . De telefoonnummers staan op de Website.

2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Wok ‘n Sushi  in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief BTW. Wok ‘n Sushi is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

2.4 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Wok ‘n Sushi , waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en factuuradressen

2.5 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website  of contant aan Wok ‘n Sushi  bij afhalen.

2.6 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Wok ‘n Sushi  is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Wok ‘n Sushi  de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische be heeft aanvaard. Wok ‘n Sushi  is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Wok ‘n Sushi  de Bestelling annuleert zal Wok ‘n Sushi de Afnemer hierover informeren en de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn.

3.2 Wok ‘n Sushi geeft de Bestelling slechts via de Website door aan Wok ‘n Sushi  maar is geen partij bij de Overeenkomst. Wok ‘n Sushi garandeert niet de deugdelijke en/of  tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. Wok ‘n Sushi sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Wok ‘n Sushi  is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Wok ‘n Sushi, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Wok ‘n Sushi is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Wok ‘n Sushi en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Wok ‘n Sushi wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wok ‘n Sushi zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer bij Wok ‘n Sushi te worden geplaatst door een email te sturen naar info@woknsushi-koperwiek.nl. Wok ‘n Sushi zal de klacht in behandeling nemen. Wok ‘n Sushi streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

 

Artikel 6 De Website

6.1. Wok ‘n Sushi heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Wok ‘n Sushi niet:

-Dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

-dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

-dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Wok ‘n Sushi is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Wok ‘n Sushi heeft geen zeggenschap over deze websites. Wok ‘n Sushi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

 

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Wok ‘n Sushi volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 Wok ‘n Sushi is gerechtigd het Wachtwoord te laten vervallen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Wok ‘n Sushi, haar licentiegevers of door Wok ‘n Sushi ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wok ‘n Sushi, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Wok ‘n Sushi persoonsgegevens te verzamelen.  Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin  informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Wok ‘n Sushi gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website.

 

Artikel 10 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.